months - les mois

Fon Deutsch English français
Alun unsun Januar January janvier
Zofin kplosun Februar February février
Huéji sun März March mars
Lido sun April " avril
Nuhua sun Mai May mai
Ayi dosun Juni June juin
Liya sun Juli July juillet
Avouvo sun August " août
Zo sun September " septembre
Kogna sun Oktober October octobre
Abohui sun November " novembre
Woo sun Dezember December décembre


seasons - les saisons

Fon Deutsch English français
der Frühling spring le printemps
der Sommer summer l'été
der Herbst autumn, (fall) l'automne
der Winter l'hiver